«Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα»

Το ΚΑΝΕΠ μέσω του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων, στόχευσε στη διάδοση αποτελεσματικών πρακτικών και στην τροποποίηση επαγγελματικών συμπεριφορών μέσα από την απόκτηση συγκεκριμένων
διαπολιτισμικών ικανοτήτων και, ειδικότερα, μέσα από τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
των συμπεριφορών του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που
συναλλάσσεται με υπηκόους τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα απέβλεπε ταυτόχρονα στην εισαγωγή της ένταξης
ως προτεραιότητας στην ατζέντα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα
η προστασία των δικαιωμάτων του μεταναστευτικού πληθυσμού και η αρμονική συνύπαρξη με την ελληνική
κοινωνία μέσω της εξάλειψης των στερεοτυπικών συμπεριφορών και στάσεων.

Στοιχεία Δράσης
Το πρόγραμμα αποτελούνταν από σεμινάρια επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών, τα
οποία προσέφεραν την παροχή έγκυρων γνώσεων και πληροφοριών, σχετικών με τα μεταναστευτικά
φαινόμενα, την παροχή στοιχείων πολιτισμικής ενημερότητας που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών και
απέβλεπαν στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων και την εμψύχωσή τους
στην επιτέλεση των καθηκόντων τους.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότεροι από 500 δημοτικοί υπάλληλοι και περισσότεροι από 700
δημοτικοί αστυνομικοί από τις στις επτά (7) Ενιαίες Αποκεντρωμένες Μονάδες Διοίκησης της Χώρας, με
γεωγραφική κατανομή που οριστικοποιήθηκε κατόπιν της μελέτης διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών
από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος.