Προγράμματα Καταναλωτή

Αγωγή Καταναλωτή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, διάρκειας 20 ωρών, αποτελεί το πρόγραμμα γνωριμίας των καταναλωτών και ενεργών πολιτών με τα Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή και τους ευαισθητοποιεί στην ανάγκη ανάπτυξης ενός σύγχρονου μαζικού, ενημερωμένου, επιλεκτικού και παρεμβατικού καταναλωτικού κινήματος ενεργών πολιτών σε κάθε τοπική κοινωνία.

Σκοπός του προγράμματος είναι το μήνυμα Συμμετέχω – Ενημερώνομαι – Επιλέγω – Παρεμβαίνω να κινητοποιήσει κάθε πολίτη, εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, μαθητή και φοιτητή, κάθε ενεργό πολίτη και καταναλωτή, σε κάθε τοπική κοινωνία, ασχέτως μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, ώστε να δημιουργηθούν αξιόπιστοι κόμβοι ενημέρωσης, ζύμωσης και παρέμβασης, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην ενεργοποίηση των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ασυδοσία και την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της κατανάλωσης.

Με την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να φοιτήσουν με επιτυχία στα Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή που εμβαθύνουν και αναλύουν διεξοδικότερα θέματα σχετικά με την Προστασία του Καταναλωτή και την Κοινωνική Οικονομία.

 

Προστασία Καταναλωτή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ αποτελεί το εισαγωγικό πρόγραμμα των προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις – δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στις αρχές και τις αξίες του καταναλωτικού κινήματος, της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και γενικότερα των ενεργών πολιτών. Επιπλέον αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο και σύμφωνα με τις τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μαθησιακά αντικείμενα που θεματικά καλύπτουν πεδία όπως: Το φαινόμενο της ακρίβειας στην Ελλάδα, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, το καθεστώς διαμόρφωσης τιμών, τα Καταναλωτικά πρότυπα, η Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Ο Νόμος 2251/94, Ειδικοί και γενικοί όροι σύμβασης, Δικαιώματα Καταναλωτών, Ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, Επίλυση Διαφορών.

Οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ αξιολογούνται και με την επιτυχημένη (αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων) και επαρκή (παρουσία) φοίτησή τους αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης της Δια Βίου Μάθησης.

 

Κοινωνική Οικονομία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελεί το ενδιάμεσο πρόγραμμα των Προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή της ΓΣΕΕ, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το νομοθετικό πλαίσιο, την ιστορική αναδρομή και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τον Τρίτο Τομέα της οικονομίας και την Κοινωνική Οικονομία.

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, συνολικής διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις – δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων και των στελεχών σε θέματα που αφορούν στις κοινωνικές επιχειρήσεις και ευρύτερα στην έννοια και το περιεχόμενο του «Τρίτου Τομέα της Οικονομίας», αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική και βιωματική τους εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύσσονται καλύπτουν θεματικά πεδία όπως: Σημαντικές όψεις του Μοντέλου Ανάπτυξης, Παγκοσμιοποίηση: μύθος και πραγματικότητα, Βασικές Οικονομικές Έννοιες, ο Τρίτος Τομέας, τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Επιχείρησης και Επιχειρηματικότητας, τα Μοντέλα Κοινωνικής Οικονομίας, τους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας παλιότερα και τώρα, το Θεμιτό και Αλληλέγγυο Εμπόριο, το Συνεταιριστικό και Συνεργατικό κίνημα και τη σημασία αυτών στο περιβάλλον μιας παγκόσμιας χρηματο-οικονομικής κρίσης.

Οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αξιολογούνται και με την επιτυχημένη (αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων) και επαρκή (παρουσία) φοίτησή τους αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης της Δια Βίου Μάθησης.