Απολογισμός Δράσης 2013-2015

Απολογισμός Δράσης 2013-2015

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του 36ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ 17-20 Μαρτίου στη Ρόδο, δημοσιεύει τον απολογισμό της δράσης του για τα έτη 2013-2015.

Ειδικότερα η δράση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κατά την προηγούμενη τριετία –όπως και καθ’ όλη τη δωδεκαετή λειτουργία του– αποσκοπούσε στη δημιουργία των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών για μια χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στη βάση της εξέλιξης και ενδυνάμωσης του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας υπό το πρίσμα της κοινωνικής αποτελεσματικότητας και της ποιοτικής απασχόλησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, στην έκδοση παρουσιάζονται αναλυτικά αφενός οι εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές δράσεις του φορέα τόσο για εργαζομένους όσο και για ανέργους, και αφετέρου οι ποικίλες ερευνητικές παρεμβάσεις εκπαιδευτικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία στο σύνολό τους αφορούν τα πεδία:

  • της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης,
  • της συνδικαλιστικής επιμόρφωσης,
  • της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης,
  • της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης,
  • της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων,
  • καθώς και της διερεύνησης και διατύπωσης προτάσεων πολιτικής για φαινόμενα που ευθύνονται για την όξυνση και αναπαραγωγή εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Δείτε τον απολογισμό της δράσης εδώ