Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18 των ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» ΕΣΑμεΑ «Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση – το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2007-2016)»

Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18 των ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» ΕΣΑμεΑ «Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση – το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2007-2016)»

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ παρουσίασε σήμερα Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα SILK του Πολυχώρου Πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ το Μέρος Β’ της Ετήσιας  Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18 όπου εκπονήθηκε σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και έχει ως θέμα: «Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση – το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2007-2016)».

Στο συγκεκριμένο τόμο της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση 2017-2018 αναλύεται το εθνικό πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων μεγεθών για την περίοδο 2007-2016, με διάκριση των εισροών (επένδυση σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) σε περιφερειακό (διοικητικές περιφέρειες) και τοπικό επίπεδο (περιφερειακές ενότητες ) και αναλύεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και τύπο μονάδας (Γενικό/ Τεχνικό – Επαγγελματικό και Ειδικό), τομέα ευθύνης (δημόσιο –  ιδιωτικό ) και εποπτεύον Υπουργείο (Παιδείας – Υγείας/Εργασίας).  Ο τόμος αναπτύσσεται σε 6 Κεφάλαια (που αριθμούνται σε συνέχεια των κεφα-λαίων του Μέρους Α της ετήσιας έκθεσης που προηγήθηκε).

Πιο συγκεκριμένα:

  • στο 3ο κεφάλαιο του τόμου αποτυπώνονται βασικά θεσμικά και ερευνητικά κείμενα που διαμόρφωσαν ιστορικά το διεθνές (ΟΗΕ και ΟΥΝΕΣΚΟ) και ευρωπαϊκό (Συμβούλιο της Ευρώπης) πλαίσιο αναφοράς για την Ειδική Αγωγή και Συνεκπαίδευση (inclusive education) στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
  • στο 4ο κεφάλαιο του τόμου αποτυπώνονται βασικά θεσμικά και ερευνητικά κείμενα που διαμόρφωσαν ιστορικά το εθνικό πλαίσιο αναφοράς για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) στην Ελλάδα.
  • στο 5ο κεφάλαιο του τόμου αποτυπώνονται τα βασικά μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού της ΕΑΕ είτε φοιτούν στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, είτε σε σχολικές μονάδες της Ει-δικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των αντίστοιχων βαθμίδων.
  • στο 6ο κεφάλαιο του τόμου αποτυπώνονται τα βασικά μεγέθη των υποδομών των ΣΜΕΑΕ.
  • στο 7ο κεφάλαιο του τόμου αποτυπώνονται τα βασικά μεγέθη του προσωπικού που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ, ενώ
  • στο 8ο κεφάλαιο του τόμου αποτυπώνονται για την Ελλάδα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την Ειδική Αγωγή & Συνεκπαίδευση που έχουν υιοθετηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ειδική & Συμπεριληπτική Εκπαίδευσης (European Agency for Special Needs and Inclusive Education)

 

Για το Μέρος Β της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση 2017-18 (e-book σε PDF) πατήστε εδώ

Για τη Σύνοψη Συμπερασμάτων του τόμου εδώ