Ετήσια έκθεση για την τυπική εκπαίδευση 2011

Ετήσια έκθεση για την τυπική εκπαίδευση 2011

Στην Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση – 2011 της ΓΣΕΕ, που συντάχθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, με γενικό τίτλο: Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης. Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην ΕΕ
(προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) γίνεται συστηματική επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων για: α) τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (‘Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών των ετών 2004 & 2008 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – ΕΛ.ΣΤΑΤ), β) τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση των κρατών μελών της ΕΕ-27 (EUROSTAT), και γ) τις πληρωθείσες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των οικονομικών ετών από 2006 έως και 2010). Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, κυρίως εκείνων που εστιάζουν στη χάραξη των πολιτικών για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και η κριτική τους στάση, οι παράλληλες/πολλαπλές αναγνώσεις τους και οι απαραίτητες υποδείξεις ή συμπληρώσεις, είναι αναγκαίες και κυρίως επιθυμητές.

 

Κατεβάστε την παρουσίαση της ετήσια έκθεσης του 2011 εδώ

Οδηγίες: Κατεβάσετε τη συνολική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση στον υπολογιστή σας, κάντε εξαγωγή όλου του περιεχομένου του συμπιεσμένου φακέλου που έχετε κατεβάσει και στη συνέχεια ανοίξτε το αρχείο.