Απολογισμός – Προγραμματισμός Δράσεων ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τα έτη 2010-2014

Απολογισμός – Προγραμματισμός Δράσεων ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τα έτη 2010-2014

Με αφορμή την πραγματοποίηση του 35ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ τον Μάρτιο του 2013, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ προχώρησε στην έκδοση του νέου του ενημερωτικού φυλλαδίου, στο οποίο συνοψίζονται τα κύρια σημεία του απολογισμού του έργου του κατά τα έτη 2010-2012.
Στο εν λόγω φυλλάδιο κατατίθεται, επίσης, ο προγραμματισμός της δράσης του φορέα για τα έτη 2013-2014, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών του με στόχευση τόσο την ποιοτική αναβάθμιση των δράσεων και παρεμβάσεών του όσο και την ποσοτική του ανάπτυξη στα πεδία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου εκπαίδευσης.