ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ υπέγραψε σήμερα με το Υπουργείο Παιδείας πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων.

Η συνεργασία ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει στην εκπόνηση εθελοντικών εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων που θα αντιμετωπίζουν στην ανάγκη μιας άμεσης και αποτελεσματικής κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των προσφυγικών πληθυσμών.

Οι εθελοντικές δράσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα οργανωθούν στις δομές του σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σε επιλεγμένους χώρους φιλοξενίας προσφύγων που θα υποδεικνύονται από το ΥΠΕΘ με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Η πρώτη φάση αυτών των δράσεων θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2016 και θα υλοποιηθεί χάρη στην εθελοντική προσφορά του δικτύου συνεργατών του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ολοκλήρωσε ήδη την πρώτη φάση παραγωγής ειδικού εκπαιδευτικού υλικού δίγλωσσης υποστήριξης (εγχειρίδιο «Γέφυρες») και σύντομα θα παρουσιάσει και την πρώτη εφαρμογή τρίγλωσσου λεξικού για κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα φωνητικής εκφώνησης.

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΥΠΕΘ θα δύναται να προχωρήσει σε υποβολή προτάσεων ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών σχεδιασμών και προγραμμάτων σε πεδία όπως η μη τυπική εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, οι διαδικασίες πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού σε ζητήματα ετερότητας και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης.

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις αναδεικνύουν τη δέσμευση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην υπεράσπιση των πολιτικών ένταξης  με σεβασμό της διαφορετικότητας.