Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους

Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων – Α.Π. 7, 8», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, θα υλοποιήσει σειρά  εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων που κρίνονται απαραίτητες για την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και αναβάθμιση, ιδιαίτερα μέσα στο υφιστάμενο διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο της αγοράς εργασίας.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

·         εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

·         εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα

·         αυτοαπασχολούμενοι

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 70 ώρες:

·         35 ώρες δια ζώσης

·         35 ώρες εξ’ αποστάσεως

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στις ακόλουθες περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας,Ηπείρου,Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και  Κρήτης.

Σε πρώτη φάση θα προσφέρονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία

 

Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και μη λεκτική)

 

Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

 

Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού

 

Μεταγνωστικές ικανότητες

 

Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νομοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο

 

Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας

 

Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης

 

Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος

 

Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης

 

Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στο χώρο της εργασίας

 

Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας με εφαρμογή εξειδικευμένων, ανά ομάδα στόχο, δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών

 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών και διασφάλιση ποιότητας στη δια βίου μάθηση

 

Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία – Ρωσική γλώσσα