ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΩΝ & ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΩΝ & ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Tο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, ο ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστήμιου και η ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων υλοποιούν τη Δράση 3.1α/13 με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών τους» της Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών-μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Η δράση απευθύνεται σε υπαλλήλους των Δήμων και των Ενιαίων Αποκεντρωμένων Μονάδων Διοίκησης της χώρας και αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους για τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στην κατάρτισή τους αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σύμφωνα με το «Σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης» που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (ΦΕΚ 1592/30.09.2010).

Οι επιμορφωτικές δράσεις, διάρκειας 40 ωρών/τμήμα 20 ατόμων (σε χρονικό πλαίσιο μίας εβδομάδας), θα διεξαχθούν κατά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου του τρέχοντος έτους κατόπιν γραπτού αιτήματος (στο e-mail: info@kanep-gsee.gr ή στο fax 210-5218754) εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών των εκάστοτε δήμων ή και αποκεντρωμένων διοικήσεων, στο οποίο θα πρέπει να βεβαιώνεται η συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού των 20 ατόμων για τη δημιουργία τμήματος στις δομές τους ή στις δομές του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και των κατά τόπους συνεργαζόμενων εργατικών κέντρων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα: 2105218751 και 2105218713.