Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα ( Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011 /C 372 /01) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή.

Tομείς προτεραιότητας για την περίοδο 2012-2014

  • πραγμάτωση της ΔΒΜ και της κινητικότητας
  • βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων
  • ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, όσον αφορά στους ενηλίκους και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους
  • βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων και της παρακολούθησής της.

Για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα πατήστε εδώ: www.europeanagenda.gr