Νέος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 229/27-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Νέος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 229/27-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Νέος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 229/27-12-2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συγγραφείς για τη συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 6 “Συνοδός Βουνού” των Ι.Ε.Κ.», στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Σχετικά αρχεία

ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ