ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 206/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 206/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους, στο πλαίσιο της με Α.Π. 206/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Συγγραφέα Εκπαιδευτικού Υλικού δύο (2) θεματικών αντικειμένων οριζόντιων δεξιοτήτων για εξ αποστάσεως θεωρητική κατάρτιση. Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης