ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 207/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 207/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους, στο πλαίσιο της με Α.Π. 207/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Σύμβουλο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού (για την υποστήριξη της συγγραφικής ομάδας του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού που αφορά σε εξ αποστάσεως θεωρητική κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες). Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης