Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224 έως 253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224 έως 253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224 έως 253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου –αντίστοιχα– με «Συγγραφείς Πυρηνικών Μαθησιακών Ενοτήτων» – «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» – «Συμβούλους Μεθοδολογίας» για την ανάπτυξη τριάντα (30) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων τριάντα (30) ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο ενιαίος Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους, την ειδικότητα ΙΕΚ και τη θέση που επέλεξαν.

 

Σχετικά αρχεία:
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης