Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 08/04/2024 έως και 30/04/2024)

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 08/04/2024 έως και 30/04/2024)

 

Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής κατά το διάστημα από 08/04/2024 έως και 30/04/2024, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης με Αρ. Πρωτ: 280/14-11-2023 (Επαναπροκήρυξη), του Υποέργου 8 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης (ΚΑΥΑΣ) – Μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, ο προσωρινός πίνακας καθίσταται οριστικός.

 

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης