Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 14/11/2023 έως και 15/12/2023)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 14/11/2023 έως και 15/12/2023)

 

Κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι τις 15/12/2023, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης με Αρ. Πρωτ: 280/14-11-2023 (Επαναπροκήρυξη), του Υποέργου 8 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την Περιφέρεια Αττικής με βάση τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης (ΚΑΥΑΣ).

 

Σχετικά αρχεία
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης