Προσωρινός Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.26/09-03-2022 και της με A.Π.37/24-03-2022 (Παράταση) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.26/09-03-2022 και της με A.Π.37/24-03-2022 (Παράταση) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Προσωρινός Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.26/09-03-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) «Επιστημονικούς Υπεύθυνους» για την ανάπτυξη δεκαπέντε (15) Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. (και της με A.Π.37/24-03-2022 παράτασης αυτής), στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ