Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων (Δυνητικών Ωφελουμένων) της με Α.Π. 25/09-03-2023 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης»

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων (Δυνητικών Ωφελουμένων) της με Α.Π. 25/09-03-2023 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης»

 

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 25/09-03-2023 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης», στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης (ΚΑΥΑΣ).

Στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των υποψήφιων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια με βάση τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η κατάταξη προκύπτει βάσει του χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους και συνεπάγεται την ένταξή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων για την περιφέρεια Αττικής.
 

 
Σχετικά αρχεία
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης