ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 190/14-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 190/14-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με ΑΠ 190/14-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με Συμβούλους Μεθοδολογίας  για την ανάπτυξη των 17 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,  ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, την ειδικότητα ΙΕΚ και τη θέση που επέλεξαν. Στον  Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τους υποψηφίους που πληρούν τα Απαιτούμενα Προσόντα, με βάση τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αναγράφεται το τελικό Αποτέλεσμα της Αξιολόγησης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους όπως αυτή προέκυψε από τη βαθμολόγηση των Επιθυμητών Προσόντων και της Συνέντευξης

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Υποβολή ένστασης