ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 206/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με ΑΠ 206/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 206/08-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Συγγραφέα Εκπαιδευτικού Υλικού δύο (2) θεματικών αντικειμένων οριζόντιων δεξιοτήτων για εξ αποστάσεως θεωρητική κατάρτιση, στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους.

Στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τους υποψηφίους που πληρούν τα Απαιτούμενα Προσόντα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αναγράφεται το τελικό Αποτέλεσμα της Αξιολόγησης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους όπως αυτή προέκυψε από τη βαθμολόγηση των Επιθυμητών Προσόντων και της Συνέντευξης.

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ