Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 268/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Σύμβουλο Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 268/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Σύμβουλο Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 268/01-11-2023 για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Σύμβουλο Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων, ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους.

 

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης