Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ενιαίο Ανοικτό Μητρώο εξωτερικών συνεργατών-Μεντόρων για 314 Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ στην Περιφέρεια Αττικής (αιτήσεις υποψηφίων από 01-06-2023 έως 31-07-2023)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ενιαίο Ανοικτό Μητρώο εξωτερικών συνεργατών-Μεντόρων για 314 Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ στην Περιφέρεια Αττικής (αιτήσεις υποψηφίων από 01-06-2023 έως 31-07-2023)

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 9/23-01-2023 για τη συγκρότηση του «Ενιαίου Ανοικτού Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών – Μεντόρων» για 314 Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ στην Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους. – Διευκρινίζεται ότι αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 01-06-2023 έως και 31-07-2023.

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ