Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Μέντορες παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια Αττικής

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Μέντορες παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια Αττικής

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με τριάντα τέσσερις (34) Εξωτερικούς Συνεργάτες – Μέντορες για την παροχή συμβατικών ή /και εξ αποστάσεως υπηρεσιών παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ στην Περιφέρεια Αττικής για 314 εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ