Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 144-159/20-06-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 144-159/20-06-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

 

Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 144-159/20-06-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Συγγραφείς Πυρηνικών Μαθησιακών Ενοτήτων» και «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Eιδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο ενιαίος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους, την ειδικότητα ΙΕΚ και τη θέση που επέλεξαν.

 

 

Σχετικά αρχεία
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης