Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων των με Α.Π. 249-250/26-09-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων των με Α.Π. 249-250/26-09-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 249-250/26-09-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Συγγραφέα Πυρηνικών Μαθησιακών Ενοτήτων» και με «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» για την ανάπτυξη-συγγραφή ενός (1) Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 34 «Βοηθός Οδοντιατρείου» των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο ενιαίος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους και τη θέση που επέλεξαν.

 

 

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης