Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224έως253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εγχειρίδια Ειδικοτήτων ΙΕΚ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224έως253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εγχειρίδια Ειδικοτήτων ΙΕΚ

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224έως253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου –αντίστοιχα– με «Συγγραφείς Πυρηνικών Μαθησιακών Ενοτήτων» – «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» – «Συμβούλους Μεθοδολογίας» για την ανάπτυξη τριάντα (30) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων τριάντα (30) ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Σχετικά αρχεία

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ