Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων των με Α.Π. 256,257/12-10-2023 & 258,259,260/17-10-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων των με Α.Π. 256,257/12-10-2023 & 258,259,260/17-10-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 256,257/12-10-2023 & 258,259,260/17-10-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Συγγραφείς Πυρηνικών Μαθησιακών Ενοτήτων» και με «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» για την ανάπτυξη-συγγραφή Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο ενιαίος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους και τη δηλωθείσα θέση/ειδικότητα.

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης