Συνάντηση της ΓΣΕΕ και των Επιστημονικών Ινστιτούτων (ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ) με το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας

Συνάντηση της ΓΣΕΕ και των Επιστημονικών Ινστιτούτων (ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ) με το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας

 

Η ποιοτική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη χώρα μας και η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας, τέθηκαν μεταξύ άλλων επί τάπητος στη συνάντηση εκπροσώπων της ΓΣΕΕ και των Επιστημονικών Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου για την έναρξη διαβούλευσης με τους φορείς των κοινωνικών εταίρων, που θα οδηγήσει στη νομοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη χώρα μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τονίστηκε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας η αναγκαιότητα ολιστικής και συνολικής προσέγγισης του πεδίου της ΕΕΚ (Τεχνική ή Επαγγελματική Εκπαίδευση, Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση, Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση) ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ουσιαστικής αναβάθμισής της και τη βελτίωση της ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητάς της.

Κατά τον επανασχεδιασμό του πεδίου κρίσιμης σημασίας στόχοι είναι η διασφάλιση, μέσω της ΕΕΚ, ποιοτικής επαγγελματικής διεξόδου για χιλιάδες νέους-ες, η αναβάθμιση και η πιστοποίηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού εν γένει με στόχο την ενδυνάμωσή του στην αγορά εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών (hard skills), βασικών (basic skills) και οριζόντιων-γενικών (soft skills) δεξιοτήτων, ο σχεδιασμός ευέλικτων εκπαιδευτικών διαδρομών και η ανάπτυξη νέων, κρίσιμων για την παραγωγική διαδικασία, ειδικοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης που θα οδηγήσουν σε μείωση της ανεργίας και άμβλυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Στη συνάντηση, τέλος, τέθηκε και το ζήτημα της επανίδρυσης του ΕΟΠΠΕΠ και του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τον κρίσιμο ρόλο του στο πεδίο της ΕΕΚ και της διασύνδεσής της με την εργασία.