ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγηση των Πράξεων» Των Πράξεων «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγηση των Πράξεων» Των Πράξεων «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 4 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγηση των Πράξεων» Των Πράξεων
«Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών –
Άξονας Προτεραιότητας 1» και «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής
ανάπτυξης εκπαιδευτικών – Άξονας Προτεραιότητας 2» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

 

 Τεύχος Προκήρυξης