Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) Eξωτερικούς Συνεργάτες για την ανάπτυξη της Οριζόντιας Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εκπόνησης Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων των Ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) Eξωτερικούς Συνεργάτες για την ανάπτυξη της Οριζόντιας Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εκπόνησης Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων των Ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) Eξωτερικούς Συνεργάτες για την ανάπτυξη της Οριζόντιας Εκπαιδευτικής Μεθοδολο-γίας Εκπόνησης Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων των Ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαι-δευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ)

 

Πρόσκληση

Αίτηση