Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Εισαγωγική συνδικαλιστική εκπαίδευση

Η Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση αποτελεί την αρχική βαθμίδα των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.
Επιδίωξη της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η γνωριμία των εργαζομένων, των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, με μαθησιακά αντικείμενα που κρίνονται πλέον απαραίτητα για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας, αλλά και η προετοιμασία τους για να φοιτήσουν στην επόμενη βαθμίδα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης.

 

Στόχοι

Στρατηγικός στόχος της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους, τα μέλη και τα στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρα μας είναι:

* να γνωρίσουν σε εισαγωγική μορφή μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν: τις εργασιακές σχέσεις, το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της συνδικαλιστικής δράσης, το δίκαιο, καθώς και βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας.

* να ανακαλύψουν βασικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής δράσης στο σύγχρονο οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον.

 

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα σπουδών της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης έχει μόνο πρακτικό, καθώς συνδέεται με διαδικασίες ενεργητικής μάθησης (εργαστήρια δεξιοτήτων, βιωματικές ασκήσεις, πρακτικές εφαρμογές, συνθετικές εργασίες κ.ά.).
Τα μαθήματα θα λειτουργούν συνδυαστικά και σωρευτικά, θα είναι προσανατολισμένα στη μελέτη και επίλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων-προβλημάτων.
Πέρα όμως από τα μαθήματα, στο πρόγραμμα σπουδών της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης θα ενσωματωθούν και ατομικές εργασίες-ασκήσεις των εκπαιδευτικών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα λειτουργεί σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη Συνδικαλιστική Εκπαίδευση.

 

Διάρκεια

Η φοίτηση στη βαθμίδα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται σε διάρκεια 70 ωρών / ανά εκπαιδευόμενο.
Στο υποέργο θα ολοκληρωθούν 5 Κύκλοι Σπουδών.

 

Τίτλος Σπουδών

Η βαθμίδα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Η Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση αποτελεί την ενδιάμεση βαθμίδα των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.
Επιδίωξη της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η εμβάθυνση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, που παρακολούθησαν την Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, και η προετοιμασία τους για να φοιτήσουν στη βαθμίδα της Ανώτερης Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, στην Ακαδημία της Εργασίας.

 

Στόχοι

Στρατηγικός στόχος της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης για τους εργαζομένους, τα μέλη και τα στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρα μας είναι:

* να αναπτύξουν βασικές γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν: στις εργασιακές σχέσεις, στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της συνδικαλιστικής δράσης, στο δίκαιο, και σε θεμελιώδεις έννοιες της οικονομικής θεωρίας και των τεχνικών διαπραγμάτευσης.

* να εξοικειωθούν (σε 1ο επίπεδο) με το εθνικό, ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο της συνδικαλιστικής δράσης.

* να γνωρίσουν (σε 1ο επίπεδο) βασικές μεθοδολογίες για την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων.

* να γνωρίσουν βασικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής δράσης στο σύγχρονο οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον.

* να γνωρίσουν πιο συστηματικά εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην αναζήτηση πηγών και δεδομένων, αλλά και τρόπον παρουσίασης θέσεων.

 

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα σπουδών της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης έχει κυρίως πρακτικό και λιγότερο θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με διαδικασίες ενεργητικής μάθησης (εργαστήρια δεξιοτήτων, βιωματικές ασκήσεις, πρακτικές εφαρμογές, συνθετικές εργασίες κ.ά.).
Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα μαθήματα να λειτουργούν συνδυαστικά και σωρευτικά, να είναι κατά το δυνατόν προσανατολισμένα στη μελέτη και επίλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων-προβλημάτων, να προβάλλουν την ανάγκη διερεύνησης, εξειδίκευσης, εμβάθυνσης, σύνθεσης και αναγωγής από το επί μέρους στο όλο.
Πέρα όμως από τις διδασκαλίες, τις εργαστηριακές ασκήσεις, τις ασκήσεις, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις, στο πρόγραμμα σπουδών της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης θα ενσωματωθούν και ατομικές εργασίες-ασκήσεις των εκπαιδευτικών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα λειτουργεί σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη Συνδικαλιστική Εκπαίδευση.

 

Διάρκεια

Η φοίτηση στη βαθμίδα της Βασικής Συνδικαλιστικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται σε διάρκεια 180 ωρών / ανά εκπαιδευόμενο.
Στο υποέργο θα ολοκληρωθεί 1 Κύκλος Σπουδών.

 

Τίτλος Σπουδών

Η βαθμίδα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης εκδίδει Πιστοποιητικό της Διά Βίου.

 

Ακαδημία της εργασίας

Ιστορικό
Επιδίωξη των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας, της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής.

Ο σχεδιασμός του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ για τη διαμόρφωση μιας πλήρους εκπαιδευτικής δομής για τη Συνδικαλιστική Εκπαίδευση στη χώρα μας έλαβε υπόψη της την εμπειρία, τις προδιαγραφές, το περιεχόμενο, τον τρόπο πιστοποίησης και τις προτάσεις αντίστοιχων φορέων άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ήδη έχουν πολυετή εμπειρία στα προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης.

Τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2004 αντιπροσωπεία του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ επισκέφθηκε την TUC στην Αγγλία, την LO στη Σουηδία και την Ακαδημία της Εργασίας στη Φραγκφούρτη και κατέγραψε την εμπειρία, αλλά και τις προτάσεις τους για το ελληνικό εγχείρημα.

Τον Οκτώβριο του 2004 το ΚΑΝΕΠ διοργάνωσε στην Αθήνα Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Εμπειρογνωμόνων για τη Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, με συμμετοχή της ETUCO και εμπειρογνωμόνων της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου από την Κύπρο, του Institut du Travail από την Γαλλία, της Akademie der Arbeit από τη Γερμανία, της TCO και της LO από τη Σουηδία και της TUC από την Αγγλία.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2005 στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος ανήγγειλε τη λειτουργία της πρώτης εκπαιδευτικής δομής για τη συνδικαλιστική εκπαίδευση στη χώρα μας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης με εκπροσώπους τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και Ακαδημιών Εργασίας από 14 ευρωπαϊκές χώρες.

Τον Ιούνιο του 2005 η τότε Δήμαρχος Αθηναίων κα Ντόρα Μπακογιάννη παραχώρησε στη ΓΣΕΕ τον 1ο όροφο του κτηρίου ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, για να λειτουργήσει η Ακαδημία της Εργασίας. Η συμβολή του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη και της Προέδρου της Τεχνόπολης κας Σόφης Δασκαλάκη-Μυτιληναίου διευκόλυναν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Ακαδημίας της Εργασίας.

Στις 4 Οκτωβρίου 2005 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας κήρυξε την έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας της Εργασίας, παρουσία εκπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων, της Κυβέρνησης, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της συνδικαλιστικής ηγεσίας της Δημάρχου Αθηναίων και εκπροσώπων των οργανισμών και επιχειρήσεων στους οποίους εργάζονταν οι εκπαιδευόμενοι.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους της Ακαδημίας της Εργασίας.

Τι είναι η Ακαδημία της Εργασίας

Η Ακαδημία της Εργασίας αποτελεί το ανώτερο στάδιο των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.
Επιδίωξη της Ακαδημίας της Εργασίας είναι η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας, της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής.
Στρατηγικός στόχος της Ακαδημίας της Εργασίας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων, των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας έχει περισσότερο πρακτικό και λιγότερο θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με διαδικασίες ενεργητικής μάθησης (εργαστήρια δεξιοτήτων, βιωματικές ασκήσεις, πρακτικές εφαρμογές, συνθετικές εργασίες κ.ά.).
Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα μαθήματα να λειτουργούν συνδυαστικά και σωρευτικά, να είναι κατά το δυνατόν προσανατολισμένα στη μελέτη και επίλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων-προβλημάτων, να προβάλλουν την ανάγκη διερεύνησης, εξειδίκευσης, εμβάθυνσης, σύνθεσης και αναγωγής από το επί μέρους στο όλο.
Το πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας, περιλαμβάνει: μαθήματα (ετήσια και εξαμηνιαία), εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε φορείς και χώρους εργασίας, διαλέξεις και παράλληλες εκδηλώσεις, προαιρετικά προγράμματα Η/Υ.

Τα Μαθήματα
Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μαθήματα:
Α) Τέσσερα (4) ετήσια ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα.
• Το Κοινωνικό και Πολιτικό Πλαίσιο της Συνδικαλιστικής Δράσης
(Στοιχεία Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης)
Διάρκεια: 40 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας και Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία
(Μικροοικονομία – Μακροοικονομία)
Διάρκεια: 40 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Εργασιακές Σχέσεις και Στοιχεία Εργατικού Δικαίου
Διάρκεια: 40 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Αρχές, Ρόλος και Ιστορία του Εργατικού Κινήματος
Διάρκεια: 40 διδακτικές ώρες ( ένα δίωρο ανά εβδομάδα)

Β) Οκτώ (8) εξαμηνιαία ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα (τέσσερα στον Α΄ Κύκλο και τέσσερα στον Β΄ Κύκλο).
Α΄ Κύκλος:
• Δια Βίου Μάθηση και Συνδικαλιστικό Κίνημα
Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες ( ένα δίωρο ανά εβδομάδα)

• Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες ( ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Βασικές Αρχές Επικοινωνίας
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)

Β΄ Κύκλος:
• Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο της Συνδικαλιστικής Δράσης
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Θέματα Διαπραγματεύσεων
Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες ( ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού & Θέματα Λήψης Αποφάσεων
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες ( ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
Διάρκεια:10 διδακτικές ώρες ( ένα δίωρο ανά εβδομάδα)

Γ) Τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ (δύο στον Α΄ Κύκλο και δύο στον Β΄ Κύκλο).
Κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει 2 από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα Επιλογής: 1 στον Α΄ Κύκλο και 1 στον Β΄ Κύκλο).
Α΄ Κύκλος:
(Τα ακόλουθα μαθήματα θα γίνονται την ίδια μέρα και ώρα, σε 2 παράλληλα τμήματα).
• Στοιχεία Λογιστικής
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Θέματα Περιβάλλοντος
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες ( ένα δίωρο ανά εβδομάδα)

Β΄ Κύκλος:
(Τα ακόλουθα μαθήματα θα γίνονται την ίδια μέρα και ώρα, σε 2 παράλληλα τμήματα).
• Στοιχεία Στατιστικής
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)
• Κοινωνιολογία της Εργασίας
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες (ένα δίωρο ανά εβδομάδα)

Εργαστηριακές ασκήσεις
Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με πρακτικές όψεις των γνωστικών αντικειμένων τα οποία διδάσκονται ως μαθήματα της Ακαδημίας της Εργασίας.
Τα προσφερόμενα μαθήματα δεν έχουν θεωρητικό και αφηρημένο χαρακτήρα. Εν τούτοις ο εισαγωγικός χαρακτήρας των προσφερομένων μαθημάτων σημαίνει ότι το περιεχόμενο των παραδόσεων τείνει προς την εκμάθηση γενικών αρχών και προσεγγίσεων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.
Γι αυτό και είναι απαραίτητο, τουλάχιστον σε μερικά από τα Υποχρεωτικά μαθήματα, να γίνονται και εργαστηριακές ασκήσεις.
Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται ιδιαίτερος χρόνος για τις εργαστηριακές ασκήσεις των εκπαιδευομένων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε δεύτερη Δευτέρα ή Τετάρτη, από 13:00 – 14:30 σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ακαδημίας.
Η κατανομή των ωρών των εργαστηριακών ασκήσεων ανά αντικείμενο ή θεματική θα γίνει με τη συνεργασία των εκπαιδευτών, με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και το Συντονιστή της Ακαδημίας της Εργασίας.

Επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε φορείς και χώρους εργασίας
Ανάλογου χαρακτήρα και μεθοδολογίας με τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι και οι δίωρες Επισκέψεις – Ασκήσεις σε φορείς και χώρους εργασίας.
Οι χώροι επιλέγονται από το Συντονιστή Σπουδών της Ακαδημίας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης ύστερα από σχετική πρόταση των εκπαιδευτών.
Οι επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα γίνονται σύμφωνα με συγκεκριμένο σενάριο εκπαιδευτικών δράσεων που έχει εκ των προτέρων καθοριστεί.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις περιλαμβάνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ακαδημίας.

Διαλέξεις και παράλληλες εκδηλώσεις
Επειδή τα σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας, της πολιτικής και του συνδικαλιστικού κινήματος είναι σύνθετα, ορισμένα θέματα δεν καλύπτονται σφαιρικά από τα προβλεπόμενα μαθήματα. Είναι προφανής επομένως η ανάγκη επιπλέον διαλέξεων για σύνθετα θέματα της επικαιρότητας από εξωτερικούς ειδικούς ομιλητές.
Αυτές οι διαλέξεις επιτρέπουν στην Ακαδημία να έχει σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των ιδεών και προβληματισμών της δημόσιας ζωής. Γι αυτό οι διαλέξεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις, που είναι υποχρεωτικές για τους/τις εκπαιδευομένους/ες, είναι ανοικτές και για το ευρύ κοινό.
Η θεματολογία των διαλέξεων, των συζητήσεων και αντιπαραθέσεων θα αφορούν τρέχοντα ζητήματα με τη μορφή διλημμάτων ή αντιθετικών τάσεων για θέματα αιχμής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν προετοιμαστεί για το θέμα και θα μπορούν στο τέλος να υποβάλλουν ερωτήματα και να κάνουν παρεμβάσεις.
Οι εκδηλώσεις θα βιντεοσκοπούνται και θα αποτελούν χρήσιμο υλικό μελέτης.
Οι διαλέξεις περιλαμβάνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ακαδημίας (Δευτέρες ή Τετάρτες και ώρα 13:00 -14:30).

Προαιρετικά προγράμματα Η/Υ
Για την τρέχουσα περίοδο και παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας θα λειτουργήσουν στο χώρο της σχολής, προαιρετικά προγράμματα εκμάθησης Η/Υ.
Τα μαθήματα αποσκοπούν στην απόκτηση πιστοποιητικού ικανοτήτων χειρισμού υπολογιστών.

Θέματα Σπουδών

Φοίτηση-Παρουσίες
Η φοίτηση στην Ακαδημία της Εργασίας είναι υποχρεωτική και συνεχής. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο έχει εξασφαλιστεί από τη ΓΣΕΕ η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε όλους τους/τις εκπαιδευομένους/ες και έχουν επίσης καλυφθεί οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους έχοντες μόνιμη κατοικία εκτός του νομού Αττικής.
Γνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες, που, ως εργαζόμενοι/ες και οικογενειάρχες, έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες, το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τους διευκολύνει κατά το δυνατό.
Συγκεκριμένα:
o η παρουσία των εκπαιδευομένων στις εκπαιδευτικές δράσεις (μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις, διαλέξεις) έχει προγραμματιστεί μόνο για 2-3 εβδομάδες το μήνα και για 4 ημέρες ανά εβδομάδα.
o η έναρξη των μαθημάτων καθορίστηκε στις 09:30 το πρωί.
o Η συνεχής φοίτηση και η παρουσία πιστοποιείται καθημερινά με την υπογραφή στη Γραμματεία της Ακαδημίας των εκπαιδευομένων κατά την έναρξη (το πρωί) και τη λήξη (το μεσημέρι) των δράσεων.
Επειδή όμως, πέρα από τη θέληση των εκπαιδευμένων, υπάρχουν υποχρεώσεις, κάθε εκπαιδευόμενος /-η έχει τη δυνατότητα 40 αιτιολογημένων απουσιών.
Για τις αιτιολογημένες απουσίες θα πρέπει να ενημερώνονται οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, γιατί μόνο με τη δική τους υπογραφή η Γραμματεία της Ακαδημίας θα δικαιολογεί τις απουσίες.

Πορεία φοίτησης
Τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευομένων, αλλά και η πορεία της φοίτησής τους, αποτυπώνεται σε ατομική Καρτέλα Φοίτησης, που συμπληρώνεται από τη Γραμματεία της Ακαδημίας ως προς το σκέλος των ατομικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας, ενώ ως προς το σκέλος της πορείας φοίτησης (μαθήματα, εργασίες κ.ά.) από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.
Η επάρκεια και η πρόοδος της φοίτησης των εκπαιδευομένων σε κάθε μάθημα, θα αξιολογείται τον Ιανουάριο (Ενδιάμεση Αξιολόγηση) τον Ιούνιο (Τελική Αξιολόγηση).

Εργασίες
Η εκπόνηση ατομικών ή συλλογικών, με διακριτούς ρόλους, εργασιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κατάκτηση και διεύρυνση της γνώσης. Στο πλαίσιο της Ακαδημίας της Εργασίας οι εργασίες έχουν πρακτικό χαρακτήρα, με στόχο την εξειδίκευσή και εφαρμογή των γνώσεων τους στον κοινωνικό και εργασιακό χώρο των εκπαιδευομένων.
Οι εργασίες επιβλέπονται από τον/ την εκπαιδευτή/τρια, αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των εκπαιδευομένων με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και δίνουν στους/στις εκπαιδευομένους/ες τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρίες που έχουν κατακτήσει στην εκπαιδευτική, επαγγελματική και συνδικαλιστική του διαδρομή.
Μετά την υποβολή της εργασίας ο/ η εκπαιδευτής/τρια ανατροφοδοτεί τον/την εκπαιδευόμενο/η με σχετικά σχόλια.

Μελέτη
Η Ακαδημία της Εργασίας τις εβδομάδες και ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων θα παραμένει ανοικτή και μετά το πέρας των μαθημάτων και συγκεκριμένα μέχρι τις 16:00.
Στο χρονικό αυτό διάστημα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν:
o να προγραμματίσουν συναντήσεις με τους/ τις εκπαιδευτές/τριες τους ή τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης
o να συνεργαστούν σε ομάδες για τη σύνθεση εργασιών
o να μελετήσουν
Για τη μελέτη τους, οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης με βιβλία και άρθρα τα οποία έχουν προτείνει οι εκπαιδευτές/τριες τους. Ακόμα θα υπάρχουν στη διάθεσή τους ηλεκτρονικοί υπολογιστές με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι εκπαιδευόμενοι/ες συνεννοούνται με τη Γραμματεία της Ακαδημίας
Με την ειδική Ταυτότητα που θα παραλάβουν οι εκπαιδευόμενοι/ες μετά την εγγραφή τους θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου και μελέτης στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων
Οι εκπαιδευόμενοι/ες στην Ακαδημία της Εργασίας αξιολογούνται.
Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι να διασφαλίσει ότι οι απόφοιτοι/ες της Ακαδημίας έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα επαρκώς, με επιμέλεια και ότι έχουν επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο μάθησης.
Ο σκοπός αυτός διαφέρει από τον αντίστοιχο της τυπικής ή και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπου, επιπρόσθετα, επιδιώκεται η παροχή πληροφόρησης στην αγορά εργασίας, και γενικότερα στην κοινωνία, των συγκριτικών ικανοτήτων και γνώσεων των αποφοίτων.
Στη βάση των παραπάνω, η απόδοση των εκπαιδευομένων διακρίνεται σε δύο μόνο Κατηγορίες: στην Αξιόλογη (Α) [ με πιθανή διάκριση σε Α+, Α, Α- ] και στην ανεπαρκή (α).
Η κατηγορία ανεπαρκής (α) περιορίζεται σε εκείνους/ες που έκαναν απουσίες περισσότερες από 10% των ωρών διδασκαλίας, ή έδειξαν ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση στις εργασίες ή στις εξετάσεις των μαθημάτων τους.
Η αξιολόγηση γίνεται μία φορά: δεν υπάρχουν επαναληπτικές εξετάσεις ή επαναξιολογήσεις.
Ο τρόπος αξιολόγησης αποφασίζεται από τους/τις εκπαιδευτές/τριες σε συνεργασία με το Συντονιστή Σπουδών. Είναι γενικά επιθυμητό η αξιολόγηση να στηρίζεται κυρίως σε εργασίες, ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εργασίες, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζονται μέσα στο μάθημα και να αποτελούν σημαντικό μέρος του, είναι προτιμότερο να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα, ώστε να ενθαρρύνεται η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Ωστόσο οι διακριτοί ρόλοι στην ομάδα θα διευκολύνουν τη συνεργασία αλλά και την ατομική αξιολόγηση.
Η σκοπιμότητα των τελικών εξετάσεων είναι στην κρίση του/της εκπαιδευτή/τριας και πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε Κύκλου (Ιανουάριο και Ιούνιο).

Τίτλος Σπουδών
Η βαθμίδα της Ακαδημίας της Εργασίας οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Δια Βίου Μάθησης.

Δομή

Υπεύθυνος Τομέα Προγραμματισμού & Καινοτομίας
Νίκος Φωτόπουλος, Δρ. Κοινωνιολογίας

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
Κατερίναι Μπουγιούκου – Απόφοιτος Ακαδημίας της Εργασίας
Ηλίας Μηνάς – Οικονομολόγος MSc

Γραμματειακή Υποστήριξη
Μόνικα Χριστοδούλου