Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων

ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ > Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων

Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, συμπλέοντας με τη στρατηγική επιλογή της ΓΣΕΕ για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και
τη δημιουργία μαθησιακής κουλτούρας εντός των χώρων εργασίας καθώς και την προώθηση της διαρκούς
επιμόρφωσης των εργαζομένων, προέβη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τους δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Έναυσμα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, πέραν των μελετών διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας, αποτέλεσε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των συνδικάτων για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ποιοτική αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Ειδικότερα, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ως καθοριστικός παράγοντας ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική τους μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή τους σε τυπικές και άτυπες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου. Η επαγγελματική ανάπτυξη αποβλέπει στην ενίσχυση της σχέσης των εκπαιδευτικών με τη γνώση, την παιδαγωγική πρακτική και το κοινωνικό περιβάλλον.

Οι διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέονται με τη διά βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αναγκαιότητα της οποίας ενισχύεται λόγω των συνεχών μεταβολών στα περιβάλλοντα των κοινωνιών μάθησης. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με τα προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και γενικότερα με το ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη κοινωνία.

Ιδιαίτερα η επιμόρφωση με κέντρο το σχολείο (ενδοσχολική επιμόρφωση) αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, καθώς αφενός αναδεικνύει τη μονάδα (ή δίκτυα σχολείων) σε φορείς επιμόρφωσης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει την αναντιστοιχία μεταξύ αναγκών και προγράμματος όπως και το «ακαδημαϊκό» μοντέλο μετάδοσης γνώσεων.

Category

Προγράμματα

Custom Field

Enter some text here

Share