Σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η εισαγωγή στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς επηρεάζει όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήδη από της χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Αφορά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικούς και μαθητές, μιας και επηρεάζει τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τον τρόπο μελέτης.

Τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις αφορούσαν την αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, σήμερα παραμένει ολοένα και πιο έντονο το αίτημα για επανεξέταση του συστήματος πρόσβασης στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Η συζήτηση αυτή εξελίσσεται στους κύκλους της ακαδημαϊκής κοινότητας, των εκπαιδευτικών λειτουργών, του πολιτικού φάσματος, των ερευνητικών και πανεπιστημιακών ινστιτούτων και ενώσεων.

Στο πλαίσιο του παραπάνω αιτήματος και κατόπιν παρουσίασης και ανάλυσης του υπάρχοντος συστήματος εισαγωγής και της καταγραφής των διαφορετικών απόψεων για το καταλληλότερο σύστημα εισαγωγής, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ έχει εκπονήσει σχετική μελέτη με τίτλο «Μελέτη Συστήματος Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Το έργο βασίζεται στα πλήρη στοιχεία των Εθνικών Εξετάσεων των ετών 2004, 2005 και 2006 που διατέθηκαν στο ΚΑΝΕΠ από τη Διεύθυνση Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ, αλλά και στην έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ και αναπτύσσεται σε 12 τόμους.

Επί μέρους θέματα που διαπραγματεύεται η μελέτη είναι τα ακόλουθα:

Α) ΜΕΛΕΤΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α1) Παρουσίαση του υπάρχοντος συστήματος πρόσβασης στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιγραφή των παραμέτρων του συστήματος αυτού, περιγραφή της λειτουργίας του, καθώς και παρουσίαση

των αποτελεσμάτων του συστήματος όπως:

1. Περιγραφή, λειτουργία συστήματος
2. Μελέτη του τρόπου βαθμολόγησης ανά Μάθημα, Θέμα και Υποθέμα.
3. Ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων επίδοσης των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις των

τριών τελευταίων ετών 2004-2006

• Σε εθνικό επίπεδο
• Σε επίπεδο Περιφέρειας
• Σε επίπεδο Νομού
• Ανά μάθημα (Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης)

4. Κόστος εξωσχολικής διδακτικής υποστήριξης. Επεξεργασία των στοιχείων κόστους

εξωσχολικής υποστήριξης υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

και σύγκριση με υπάρχοντες υπολογισμούς

• Σε εθνικό επίπεδο
• Σε επίπεδο Νομού
• Κόστος επιτυχόντων και μη επιτυχόντων

Α2) Συγκριτική μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων επίδοσης των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις

των ετών 2004-2006 και του κόστους εξωσχολικής υποστήριξης υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση των ετών 2004-2005.

Β) ΑΠΟΨΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ

Κατόπιν ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος από τις διαφορετικές πλευρές που δομούν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό της, διατυπώνονται προτάσεις για την αλλαγή ή τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζονται απόψεις:

• Των βαθμολογητών των δοκιμίων των γραπτών εξετάσεων
• Της ακαδημαϊκής κοινότητας
• Των ερευνητικών, επιστημονικών & εκπαιδευτικών φορέων
• Των στελεχών της λειτουργίας του συστήματος πρόσβασης στο ΥΠΕΠΘ
• Των πολιτικών κομμάτων

Γ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Καταγραφή και παρουσίαση διαφόρων μοντέλων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των χωρών της Ε.Ε. καθώς και εμπειρίες από την εφαρμογή τους.

Δ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω διατυπώνονται πιθανά σενάρια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.