Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.

Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.

Στο   πλαίσιο   της   ολοκλήρωσης   της   διαδικασίας   ένταξης   των   ωφελούμενων   στην   Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.», όσοι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. έχουν επιλεγεί υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων ‐μέχρι και την 21η/2/2015‐ να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά(ΕΕΔΕ, Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα) επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης που έχουν υποβάλλει. Με δεδομένο ότι για την υλοποίηση του Προγράμματοςεπιβάλλεται να διασφαλιστεί η απευθείας επικοινωνία μεταξύ των Φορέων της Σύμπραξης και των ωφελούμενων αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.,  η αποστολή των δικαιολογητικών επιβάλλεται να πραγματοποιείται από τους ίδιους τους αποφοίτους χωρίς καμία ενδιάμεση διαμεσολάβηση από ¨τρίτους¨ φορείς ώστε να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για κάθε εξέλιξη. Έτσι επισημαίνουμε ότι: Για πρόσθετες πληροφορίες, τυχόν ερωτήσεις ως προς τη συμπλήρωση του φακέλου των δικαιολογητικών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορεί να προκύψει, οι ωφελούμενοι απόφοιτοι πρέπει να επικοινωνούν με το ειδικό Call Center (τηλ: 801 11 25 255)είτε να απευθύνονται αποκλειστικά στους Φορείς της Σύμπραξηςπου συμμετέχουν στην υλοποίηση του Επιμορφωτικού, δηλαδή ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ / ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ & ΚΑΕΛΕ / ΕΣΕΕ και ΕΕΔΕ. Οποιοσδήποτε άλλος φορέας δεν είναι αρμόδιος. Η  Πράξη  «Πρόσβαση  στην  αγορά  εργασίας:  απόκτηση  επαγγελματικής  εμπειρίας  αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,   ΕΠΑ.Σ.   και   ΕΠΑ.Λ.»   εντάσσεται   στο   πλαίσιο   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος «Εκπαίδευση  και  Διά Βίου  Μάθηση»  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας της κοινοπραξίας των οργανώσεων-δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ προβαίνει σε ανακοίνωση στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ» -που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους- και σας ενημερώνει για την πλήρη εξέλιξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και την άμεσα επερχόμενη έναρξη της φάσης υλοποίησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών -σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ )-  με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

  • 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
  • Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών.

Διευκρινίζεται ότι το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι: α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και ii) είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.