ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π. 1 και 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π. 1 και 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Tο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) – ΓΣΕΕ , στo πλαίσιo της επέκτασης των ανωτέρω πράξεων πρόκειται να υλοποιήσει Προγράμματα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με την από 23/09/2014 Απόφαση του ΔΣ προβαίνει στη συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών.

 

 Πρόσκληση