ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στο πλαίσιο των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών- Α.Π.1, 2» το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο, του Εμπειρογνώμονα διασφάλισης ποιότητας οργάνωσης, ομογενοποίησης παραδοτέων των ενδοσχολικών σεμιναρίων, των Εμπειρογνωμόνων των ενδοσχολικών σεμιναρίων των πράξεων, του Εμπειρογνώμονα υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των ενδοσχολικών σεμιναρίων και της Οργανωτικής και Διοικητικής Υποστήριξης του έργου σε έως δεκαεπτά (17) στελέχη.

 

Πρόσκληση