ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Επιστημονικό Υπεύθυνο την ανάπτυξη ενός Οδηγού Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.