Αναμένονται σύντομα τα ευρήματα δύο νέων ερευνών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τη Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση και τη Διαρροή από τις δομές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Αναμένονται σύντομα τα ευρήματα δύο νέων ερευνών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τη Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση και τη Διαρροή από τις δομές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, στην προσπάθειά του να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση εν γένει στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, διεξάγει δύο νέες έρευνες-μελέτες στα εν λόγω πεδία, επικαιροποιώντας συμπεράσματα και πορίσματα από προηγούμενες ερευνητικές δράσεις του 2013 («Κατάρτιση, απασχόληση, εκπαιδευτική πολιτική: Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση» και «Διαρροή από τις δομές της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων: Έρευνα για ένα αθέατο πρόβλημα»).

 

Το νέο αυτό ερευνητικό έργο αφορά αντίστοιχα τη «Μελέτη σύνδεσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) με την απασχόληση» και τη «Μελέτη για τη διαρροή από τις δομές σχολείων δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην Ελλάδα», οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία της τελευταίας διετίας με πανελλαδική κάλυψη και συνδυασμό ποσοτικής έρευνας (μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου) και ποιοτικής έρευνας (με συνδυασμό της μεθοδολογίας των ομαδικών συζητήσεων και των ατομικών συνεντεύξεων).

 

Τα ευρήματα των εν λόγω μελετών θα δημοσιοποιηθούν το προσεχές διάστημα και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την αποτίμησή τους συγκριτικά με τα ευρήματα των αντίστοιχων ερευνών του 2013 οι οποίες είχαν βασιστεί σε προ δεκαετίας στοιχεία (προ κρίσης δλδ), όσο και για την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης στα εν λόγω πεδία (επαγγελματική κατάρτιση / διά βίου μάθηση) σε συνάρτηση με το βαθμό διασύνδεσής τους με την απασχόληση και με το ρόλο-αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων-εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση.

 

*Οι εν λόγω έρευνες-μελέτες διεξάγονται τηρώντας τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 καθώς και στη σχετική εθνική νομοθεσία.