ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ εγκαινιάζει μια νέα σειρά Κειμένων Παρέμβασης (Policy Papers) για την προώθηση του διαλόγου στην εκπαίδευση και την απασχόληση με τη δημοσιοποίηση του κειμένου με θέμα: «Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση: Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό».

Στο Kείμενο αυτό επιχειρείται η όσο το δυνατόν πληρέστερη χαρτογράφηση της κατάστασης της ελληνικής αγοράς εργασίας σε σχέση κυρίως με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης διαλόγου –θεμελιωμένης σε επιστημονικά δεδομένα και μη αμφισβητούμενες μετρήσεις– για ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης-κατάρτισης και εργασίας.

Οι θεματικοί άξονες που αναπτύσσονται στο Κείμενο Παρέμβασης είναι οι ακόλουθοι: 1. «Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό» όπου μελετώνται μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού της χώρας, 2. «Επιχειρήσεις και εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα» όπου γίνεται καταγραφή των εργαζομένων ανά κλάδο παραγωγής ως πρωτεύουσα προϋπόθεση για τη χάραξη πολιτικών που θα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αποδεδειγμένων παθογενειών της ελληνικής αγοράς εργασίας, και 3. «Δεξιότητες και εργατικό δυναμικό» όπου καταγράφονται η “οριζόντια” και η “κάθετη” αναντιστοιχία προσόντων του εργατικού δυναμικού της χώρας. Επιπλέον, αναδεικνύεται ότι η ¨κάθετη¨ αναντιστοιχία δεξιοτήτων (όταν το εργατικό δυναμικό εργάζεται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερα και χαμηλότερα προσόντα από αυτά που κατέχουν) συνιστά την κύρια διάσταση του χάσματος δεξιοτήτων καθώς δεν πρόκειται για παροδική τάση αλλά για σταθερή αυξητική ροπή εικοσαετίας, η οποία δεν αφορά περιορισμένο αριθμό παραγωγικών κλάδων αλλά σχεδόν στο σύνολό τους.

 

Δείτε το Κείμενο Παρέμβασης εδώ