Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων πρόσκλησης με Α.Π. 26/30-01-2024 (Σύμβουλο Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου Ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. «Τυπογράφος Γραφής Braille»)

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων πρόσκλησης με Α.Π. 26/30-01-2024 (Σύμβουλο Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου Ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. «Τυπογράφος Γραφής Braille»)

 

Σε συνέχεια της από 11/04/2024 Απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων και της από 15/04/2024 εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου, στο πλαίσιο της με Α.Π. 26/30-01-2024 για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Σύμβουλο Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός (1) Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας «Τυπογράφος Γραφής Braille» των Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους.

 

Σχετικά αρχεία

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης