Οριστικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο των με Α.Π. 27/09-03-2022 & 38/24-03-2022 (Παράταση)

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο των με Α.Π. 27/09-03-2022 & 38/24-03-2022 (Παράταση)

 

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους, στο πλαίσιο των με Α.Π. 27/09-03-2022 & 38/24-03-2022 (Παράταση)   Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας/Εκπαιδευτές Πυρηνικών Μαθημάτων Ειδικότητας. Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Σχετικά αρχεία

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης