Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 267/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ για την Περιφέρεια Αττικής

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 267/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ για την Περιφέρεια Αττικής

 

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 01-11-2023 έως και την 14-01-2024 στο πλαίσιο της με Α.Π. 267/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων με σκοπό την παροχή συμβατικών ή /και εξ αποστάσεως υπηρεσιών παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Αττικής για 314 εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους.

 

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης