Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας (Φυσικών) Προσώπων

Γενικές Πληροφορίες

 

To πεδίο της Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας (Φυσικών) Προσώπων, τόσο διεθνώς όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τείνει να καθιερωθεί ως φυσική συνέχεια και αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης–κατάρτισης αλλά και της εκπαίδευσης εν γένει.

 

Σε μια περίοδο όπου προωθείται στην αγορά εργασίας ένα προφίλ εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, η πιστοποίηση της γνώσης αλλά και της επαγγελματικής εμπειρίας αποτελεί τη βασική συνιστώσα στον καθορισμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Σε αυτό το πλαίσιο το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) προσφέρει υπηρεσίες «Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας» στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας μας για μια χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Η ανεξαρτησία του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, ως Φορέα Πιστοποίησης (Φυσικών) Προσώπων, διασφαλίζεται από την οργανωτική του δομή καθώς και από τη διασφάλιση διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO/IEC 17024. (Αρ. Πιστ. 1055)

 

Στόχος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αμεροληψίας των διαδικασιών στη βάση του κοινωνικού διαλόγου και με γνώμονα αφενός τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου την προαγωγή της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης.

Esyd_logo_kanep-cert

Ειδικότητες Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 

Ως «Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου» ορίζεται ο εργαζόμενος που διεκπεραιώνει σωστά και έγκαιρα τις εργασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας-διαμονής των ξενοδοχείων, προκειμένου να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους, για την εκπλήρωση των στόχων αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυόντων κανονισμών, πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική γλώσσα (γραπτή και προφορική επκοινωνία)
 • Αριθμητική
 • Ξένη γλώσσα (Αγγλικά – τουλάχιστον καλή γνώση / επίπεδο Β2)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Γνώση της οργανωτικής δομής και των λειτουργιών του ξενοδοχείου
 • Γνώσεις χειρισμού του εξοπλισμού υποδοχής
 • Εφαρμογές υπηρεσίας υποδοχής πελατών
 • Βασικές αρχές και τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνώσεις ορολογίας τμημάτων υποδοχής
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Βασικές αρχές ξενοδοχειακού marketing
 • Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων
 • Γνώσεις επικοινωνιακής τακτικής, χειρισμός εναλλακτικών λύσεων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για τη διαχείριση ξενοδοχείου
 • Γνώση διαδικασιών πωλήσεων
 • Γνώσεις των νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πελατών και ξενοδοχείου
 • Γνώσεις επικοινωνιακής τακτικής, χειρισμός εναλλακτικών λύσεων
 • Ορολογία τουριστικών υπηρεσιών

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Επικοινωνία
 • Ενεργός ακρόαση
 • Νοοτροπία εξυπηρέτησης
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Διαχείριση χρόνου
 • Κριτική σκέψη
 • Υπευθυνότητα
 • Οργανωτικότητα
 • Ομαδική εργασία
 • Υπολογιστική δεξιότητα
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ, χρήσης εργαλείων μηχανοργάνωσης, οργάνωσης και αρχειοθέτησης εγγράφων, χρήσης τεχνικού εξοπλισμού
 • Ακρίβεια και ταχύτητα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Επαγωγική σκέψη
 • Αντίληψη προβλήματος
 • Χρόνος αντίδρασης
 • Γραπτή και προφορική έκφραση

 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ο πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου οφείλει:
1. Να ενεργεί κατά τρόπο επαγγελματικό και ηθικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός του.
2. Να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του κατά τρόπο παραπλανητικό (π.χ. σε αντικείμενο διαφορετικό από την Ειδικότητα που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου).
3. Να διατηρεί αρχείο, με όλα τα περιστατικά παραπόνων ή/και αντιδικιών, με τους πελάτες του ξενοδοχείου, τους εργοδότες του ή/και τρίτους, που αφορούν δική του παροχή υπηρεσιών ειδικότητας του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου, καθώς και τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν από πλευράς του.
4. Να συνεργάζεται με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, παρέχοντάς του όλες τις πληροφορίες που τυχόν του ζητηθούν, στο πλαίσιο διερεύνησης από πλευράς ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, των παραπάνω περιστατικών παραπόνων.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία για να λάβουν πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως «Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχείου», θα πρέπει:

Α)   να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και

 • να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση (τυπική εκπαίδευση) στον κλάδο φιλοξενίας ή/και κατάρτιση τουλάχιστον 80 ωρών (μη τυπική εκπαίδευση) στον κλάδο φιλοξενίας,
 • ή εναλλακτικά να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο φιλοξενίας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν πρακτικής άσκησης ή μαθητείας) διάρκειας τουλάχιστον τριών τουριστικών περιόδων (σεζόν)·

Β)   να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση αγγλικών, όπως πιστοποιείται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (Επίπεδο Β2 «καλή γνώση αγγλικών»)·

Γ)    να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Βήμα 1:   Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία ώστε να λάβουν πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως «Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχείου» καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο της αίτησης (Ε8-1, βλ. παρακάτω) και να το υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (info@kanepgsee) είτε ιδιοχείρως σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Βήμα 2:   Εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους, αποστέλλονται στους υποψηφίους λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης.

Βήμα 3:   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αντίγραφο του καταθετηρίου καταβολής των εξετάστρων, τα οποία όσον αφορά την Αρχική Πιστοποίηση έχουν οριστεί στα 130€ ανά εξέταση ενώ όσον αφορά την Επαναπιστοποίηση έχουν οριστεί στα 80€ ανά εξέταση.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι εξετάσεις διενεργούνται σε εγκαταστάσεις όπου είναι διαθέσιμοι, με ευθύνη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, όλοι οι απαιτούμενοι πόροι (σταθεροί υπολογιστές και pointing devices –mouse– ή tablets, με σύνδεση ήδη στο διαδίκτυο) με την υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος (ηλεκτρονικής πλατφόρμας).

Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή του εύλογο χρόνο ώστε να επεξεργαστούν οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις-παραδείγματα. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε τρία σετ των είκοσι (20) ερωτήσεων έκαστο (δηλαδή συνολικά σε 60 ερωτήσεις) μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα 45 λεπτών (15 λεπτά ανά σετ ερωτήσεων).

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία/διευκρίνιση παρακαλούμε ανατρέξτε στον Κανονισμό Πιστοποίησης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα (βλ. παρακάτω) ή απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα μέσω email: info@kanepgsee.gr ή στα τηλέφωνα 2105218713 και 2105218751.

 

Κατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου» εδώ

 

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ

Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες

Πολιτική Ποιότητας

Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος οδηγεί σε υψηλότερη ζήτηση για εξειδικευμένους εργαζομένους και απαιτεί ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Προϋπόθεση για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανάπτυξης είναι η εδραίωση συστημάτων που οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων με βάση τα πλέον αποδοτικά διεθνή μοντέλα.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ ώστε να πιστοποιεί υπαλλήλους υποδοχής ξενοδοχείου και αντίστοιχα προσαρμόστηκαν και αναμορφώθηκαν οι διαδικασίες που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αμεροληψίας των διαδικασιών πάντα με κοινωνικό πρόσημο.

 

Ειδικότερα το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ δραστηριότητάς του:

 • Επιβλέπεται από ανεξάρτητη γνωμοδοτική Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών (Αμεροληψίας) όπου εκπροσωπούνται ισότιμα τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών και κοινωνικών εταίρων των κλάδων στους οποίους εμπίπτουν τα σχήματα πιστοποίησης που λειτουργεί.
 • Είναι σύννομο με κάθε κείμενη νομοθετική διαδικασία.
 • Προσφέρει χωρίς αποκλεισμούς ενημέρωση και διαβουλεύεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης, πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης που εφαρμόζει.
 • Δεσμεύεται για την παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων που τίθενται σε ετήσια βάση.
 • Παρακολουθεί, αξιολογεί και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των σχημάτων που διαθέτει.
 • Ανασκοπεί την παρούσα πολιτική ποιότητας με στόχο αφενός τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου την εκπλήρωση των στόχων που θέτει.

 

Δείτε εδώ τη Δήλωση σχετικά με την Αμεροληψία.

Διαδικασία, Έντυπο Παραπόνων-Ενστάσεων

Τα παράπονα και οι ενστάσεις κατά αποφάσεων σχετικά με την πιστοποίηση υποβάλλονται από τους υποψήφιους προς πιστοποίηση με συμπλήρωση και αποστολή στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ του παρακάτω εντύπου Ε7-1 (ιδιοχείρως σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φορέα ή μέσω e-mail: info@kanep-gsee.gr ή μέσω fax: 2105218754).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Παραπόνου ή Ένστασης παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική διαδικασία «Δ7: Παράπονα –Ενστάσεις» (βλ. παρακάτω).

 

Διαδικασία Παραπόνων – Ενστάσεων

 

Έντυπο Παραπόνων – Ενστάσεων