ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ  – Άξονας Προτεραιότητας 4» που ανατέθηκε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ από το Υπουργείο Παιδείας και στην οποία είναι συμπράττων φορέας το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και υπεύθυνο για την υλοποίηση του Υποέργο 6 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης για ωφελούμενους αποδέκτες αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ.  ηλικίας έως 29 ετών.

Γι αυτό το λόγο προκύπτει  η ανάγκη σύναψης σύμβασης έργου για το έργο της Γραμματειακής Υποστήριξης και το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με την από 1/4/2015 Απόφαση του ΔΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ προβαίνει στη συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ θα συνάψει σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Γραμματέων φυσικά πρόσωπα

 

 Πρόσκληση