ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με Α.Π. 334/18-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με Α.Π. 334/18-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Κατόπιν αξιολογήσεως της αίτησης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με Α.Π. 334/18-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Επιστημονικό Υπεύθυνο την ανάπτυξη ενός Οδηγού Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης του/της μοναδικού/ης υποψηφίου/ας, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής του/της.

Ειδικότερα, στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τον/η υποψήφιο/α που πληροί τα Απαιτούμενα Προσόντα με βάση τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αναγράφεται το τελικό Αποτέλεσμα της Αξιολόγησης με βάση τη συνολική βαθμολογία της όπως αυτή προέκυψε από τη βαθμολόγηση των Επιθυμητών Προσόντων και της Συνέντευξης.

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ