ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με Α.Π. 335/18-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της με Α.Π. 335/18-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 335/18-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με Συμβούλους Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη έξη (6) Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Unique ID) της αίτησής τους.

Στον  Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τους υποψηφίους που πληρούν τα Απαιτούμενα Προσόντα, με βάση τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αναγράφεται το τελικό Αποτέλεσμα της Αξιολόγησης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους όπως αυτή προέκυψε από τη βαθμολόγηση των Επιθυμητών Προσόντων και της Συνέντευξης.

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ